CLIMA

AIRE CONDICIONAT

 • AIRE CONDICIONAT DOMÈSTIC

 • AIRE CONDICIONAT SEMI-INDUSTRIAL

 • AIRE CONDICIONAT INDUSTRIAL

 • AEROTERMOS

VENTILACIÓ

 • CAIXES VENTILACIÓ

 • VENTILADORS I EXTRACTORS

 • REIXETES, DIFUSORS, MARCS, COMPORTES, …

 • AUTOMATISMES

 • CONDUCTES

 • FILTRES VENTILACIÓ

 • ACCESSORIS I VARIS

MATERIAL PER A INSTAL·LACIONS

 • TUB FRIGORÍFIC

 • ACCESSORIS COURE FRIGORÍFIC

 • CANAL PER TUBERIES

 • SUPORTS PER A APARELLS D’AIRE

 • AMORTIDORS

 • EINES PER AIRE CONDICIONAT

 • BOMBES PER CONDENSATS

 • GAS FRIGORÍFIC

 • MATERIAL PER SOLDADURES

 • KIT DE PREINSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT

 • TUB DE DRENATGE I ACCESSORIS

REGULACIÓ I CONTROL

 • TERMOSTATS PER AIRE CONDICIONAT

 • APARELLS DE MESURA PER AIRE CONDICIONAT

CALEFACCIÓ

CALDERES

 • CALDERES MURALS DE GAS

 • CALDERES DE PEU DE GAS

 • CALDERES DE FOSA DE PEU

 • CALDERES MODULARS DE CONDENSACIÓ

 • CALDERES DE XAPA

 • CALDERES BIOMASSA

 • RECANVIS PER CALDERES

 • NETEJADORS PER CALDERA

CREMADORS

 • CREMADORS DE GASOIL

 • CREMADORS DE GAS

 • CREMADORS DE FUEL

 • CREMADORS MIXTES DE GASOIL – GAS

 • CREMADORS MIXTES FUEL-GAS

 • CREMADORS BIOMASSA

 • RECANVIS CREMADORS

RADIADORS

 • RADIADORS DE FOSA

 • RADIADORS D’ALUMINI

 • RADIADORS DE PANELL DE XAPA

 • RADIADORS TOVALLOLERS

 • RADIADORS D’ACER

 • ACCESSORIS PER RADIADORS

ACUMULADORS I DIPÒSITS

 • ACUMULADORS DE SERPENTÍ

 • ACUMULADORS DE DOBLE PARET

 • ACUMULADORS DE PEU DE 200 A 500 LTS.

 • ACUMULADORS DE PEU DE MÉS DE 500 LTS.

 • ACUMULADORS DE GAS

 • ACUMULADORS BOMBES DE CALOR

 • ACUMULADORS D’INÈRCIA

 • ACCESSORIS PER ACUMULADORS

DIPÒSITS DE GASOIL I ACCESSORIS

 • DIPÒSITS DE GASOIL

 • ACCESSORIS PER A DIPÒSITS DE GASOIL

 • BOMBES DE GASOIL I GRUPS DE PRESSIÓ

 • COMPONENTS I ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS GASOIL

XEMENEIES

 • XEMENEIES INOXIDABLES SENSE AÏLLAR

 • XEMENEIES INOXIDABLES AÏLLANTS

 • XEMENEIES GALVANITZADES PER GAS

 • XEMENEIES D’ALUMINI PER GAS

 • ACCESSORIS PER A XEMENEIES

BOMBES

 • BOMBES CIRCULADORES PETITES PER A CALEFACCIÓ

 • BOMBES CIRCULADORES PETITES PER ACS

 • BOMBES CIRCULADORES GRANS

 • BOMBAS IN-LINE

 • BOMBES CIRCULADORES PETITES ELECTRÒNIQUES

 • BOMBES CIRCULADORES GRANS ELECTRÒNIQUES

 • BOMBES CIRCULADORES SOLARS

 • ACCESSORIS PER A BOMBES

BOMBES I TRACTAMENT DE L'AIGUA

 • BOMBES AIGUA FREDA GRUNDFOS

 • BOMBES AIGUA FREDA CALPEDA

 • BOMBES AIGUA FREDA ESPA

 • BOMBES AIGUA FREDA FERCA

 • COMPLEMENTS BOMBES AIGUA FREDA

AÏLLAMENTS

 • AÏLLAMENT DE ELASTÒMERS

 • AÏLLAMENT DE POLIETILÈ

 • PLANXES D’AÏLLAMENT

 • CINTA AUTOADHESIVA

 • ACCESSORIS VARIS AÏLLAMENT

ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ

 • VASOS D’EXPANSIÓ

 • VÀLVULES DE RADIADORS

 • COL·LECTORS

 • ADAPTADORS I RÀCORDS

 • VÀLVULES I GRUPS DE SEGURETAT

 • PURGADORS AUTOMÀTICS

 • RESTA DE VÀLVULES I AIXETES DE CALEFACCIÓ

 • ACCESSORIS PER A TERRA RADIANT

REGULACIÓ I CONTROL

 • PRESOSTATOS

 • TERMOSTATS CALEFACCIÓ

 • CRONOTERMOSTATS

 • TERMÒMETRES

 • MANÒMETRES I VACUÒMETRES

 • CONTADORS D’HORES

 • VÀLVULES MESCLADORES TERMOSTÀTIQUES

 • VÀLVULES DE ZONA

 • ELECTROVÀLVULES

 • REGULACIÓN

 • REGULACIÓN VIA WIFI

EINES

 • EINES

INTERCANVIADORS

 • INTERCANVIADORS DE PLAQUES

 • INTERCAMBIADORS TUBULARS

INSTAL·LACIONS SOLARS

 • PANELLS SOLARS

 • GRUPS HIDRÀULICS SOLARS

 • REGULACIÓ

 • TUBERÍA PREAÏLLADAI AÏLLAMENTS

 • ACCESSORIS INSTAL·LACIONS SOLARS

GAS (ACCESSORIS)

 • VÀLVULES PER GAS

 • REGULADORS DE GAS, LIMITADORS I INVERSORS

 • BATERIES COL·LECTORES GLP I ACCESSORIS

 • ARMARIS REGULACIÓ GAS

 • RÀCORDS GAS

 • JUNTES GAS

 • TUB GAS BUTÀ

 • ACCESSORIS D’INSTAL·LACIONS I CONNEXIONS DE GAS

 • ABRAÇADERES I SUPORTS PER GAS

 • TIGES I BEINES

 • TUBERIES GLP I GN

 • DETECCIÓ DE GASOS

ACCESSORIS SANITARIS

 • ACCESSORIS SANITARIS

ESTUFES

 • ESTUFES PELLET

 • TERMOESTUFES

CONSUMIBLES BIOMASSA

 • CONSUMIBLES BIOMASSA

NETEJA CIRCUITS

 • NETEJA CIRCUITS

TERMOS I ESCALFADORS

 • TERMOS I ESCALFADORS

AIGUA: AIXETES SANITÀRIA, SANITARIS I ACCESSORIS

 • GRIFERÍA SANITÀRIA

 • TEMPORIZADA

 • JUNTAS

 • SANITARIS I ACCESSORIS

AIGUA: VÀLVULES DESAIGUA, DESCÀRREGA, SIFONS I ACC

 • SIFONS I ACCESSORIS

 • MECANISMES DESCÀRREGA

 • VÀLVULES ANTIRRETORN

 • AIXETES FLOTADORES

 • EMBORNALS

 • CISTERNES POLIETILÈ

AIGUA: CONNEXIONS FLEXIBLES

 • CONNEXIONS CÀRREGA I DESCÀRREGA RENTADORA

 • CONNEXIONS FLEXIBLES ESCALFADORS

 • CONNEXIONS FLEXIBLES GRIFERÍA

 • CONNEXIONS FLEXIBLES BATERIES

 • CONNEXIONS FLEXIBLES BOMBES

 • JUNTES GOMA PER FLEXIBLES (Complementos/Accesorios)

AIGUA: TUBERIES I ACCESSORIS

 • PVC PRESSIÓ I ACCESSORIS

 • PVC SANITARI-EVACUACIÓ I ACCESSORIS

 • POLIETILÈ BAIXA DENSITAT I ACCESSORIS

 • POLIPROPILÈ I ACCESSORIS

 • POLIETILÈ RETICULAT I ACCESSORIS

 • POLIBUTILÈ I ACCESSORIS

 • MULTICAPA I ACCESSORIS

 • COURE SANITARI I ACCESSORIS

 • MÀNEGA DE REG I TUBS CÀRREGA I DESCÀRREGA

AIGUA: VÀLVULES, FILTRES I ACCESSORIS

 • VÀLVULES DE BOLA ROSCAR

 • VÀLVULES DE JARDÍ

 • VÀLVULES DE BOLA SOLDAR

 • VÀLVULES DE COMPORTA ROSCADES

 • VÀLVULES DE BANY

 • CLAUS PER RENTADORA

 • VÀLVULES DE BOLA DE PVC

 • VÀLVULES DE PAPALLONA PVC I ACCESSORIS

 • VÀLVULES DE PEU ROSCAR

 • VÀLVULES DE RETENCIÓ

 • FILTRES

 • FLOTADORS I BOIES

 • ACCESSORIS VÀLVULES I FILTRES AIGUA

AIGUA: BATERIES, COMPTADORS I ACCESSORIS

 • BATERIES GALVANITZADES

 • CLAUS D’ENTRADA I SORTIDA

AIGUA: ACCESSORIS DE LLAUTÓ

 • ACCESSORIS DE LLAUTÓ

AIGUA: ACCESSORIS DE REPARACIÓ

 • PRODUCTE GEBO

AIGUA: MANIGUETS ELÀSTICS

 • MANIGUETS ELÀSTICS ROSCATS

 • MANIGUETS ELÀSTICS AMB BRIDES

AIGUA: JUNTES DE DILATACIÓ

 • JUNTES DE DILATACIÓ

AIGUA: BRIDES, JUNTES I CARGOLS

 • BRIDES DE FERRO

 • JUNTES DE GOMA PER A BRIDES

 • CARGOLS

AIGUA: CONNEXIONS FLEXIBLES

 • CONNEXIÓ FLEXIBLE TRENADA INOX D. INT. 8mm

 • CONNEXIÓ FLEXIBLE TRENADA INOX D. INT. 13 mm

 • JUNTES DE GOMA PER A FLEXIBLES

 • CONNEXIÓ FLEXIBLE TRENADA GALVANIZADA

 • CONNEXIÓ FLEXIBLE TRENADA INOX GRAN CABAL

AIGUA: COMPLEMENTS FONTANERIA

 • ADHESIU PER A TUBERIES DE PVC

 • NETEJADOR PER TUBERIES DE PVC

 • LUBRICANTS

 • MASSILLES

 • SILICONA

 • VASELINA

 • LLANA D’ACER

 • DECAPANTS

 • TEFLÓ

 • SEGELLADORS DE ROSQUES

 • CÀNEM

 • ESTANY-PLATA

 • CINTA ADHESIVA REPARACIONS

 • ADHESIUS

ELÈCTRIC

PROTECCION, MANIOBRA I CONTROL

 • AUTOMÀTICS DE POTÈNCIA

 • ICP, MAGNET. I ACCESSORIS

 • DIFERENCIALS I TOROÏDALS

 • INTERRUPTORS SECCIONADORS I COMMUTADORS

 • CONTACTORS I ACCESSORIS

 • PROTECCIÓ DE MOTOR I ACCESSORIS

 • FUSIBLES I PORTAFUSIBLES

 • RELES I CONTACTORS AUX., TEMPORITZADORS I CONTROL

 • PULSATERIA, PILOTS I SELECTORS

 • TRANSFORMADORS I ACONDICIONADORS DE LÍNIA

 • DOMÒTICA

 • COMPTADORS ELÈCTRICS

 • PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS

 • POSADA A TERRA

 • RESTA APARELLS MODULAR

CABLE

 • CABLET 500 / 750 V

 • CABLE 1 KV COURE

 • CABLE 1 KV ALUMINI

 • CABLE ESPECIAL

 • CABLE TRANSMISSIÓ DADES I TELECOMUNICACIONS

 • CABLE COURE NU

 • CABLE ESMALTAT

TUBS I CANALITZACIONS

 • TUB PVC EMPOTRAR

 • TUB PVC I LLIURE D’HALÒGENS RIGID

 • TUB GALVANITZAT

 • CANALS I SAFATES

 • TUB FLEXIBLE

IL·LUMINACIÓ

 • LÀMPADA INCANDESCÈNCIA

 • LÀMPADA HALOGENA CONVENCIONAL

 • FLUORESCÈNCIA CONVENCIONAL

 • LÀMPADA BAIX CONSUM CONVENCIONAL

 • LÀMPADA DESCÀRREGA CONVENCIONAL

 • IL·LUMINACIÓ INTERIOR CONVENCIONAL

 • IL·LUMINACIÓ EXTERIOR CONVENCIONAL

 • IL·LUMINACIÓ AUTONOMA CONVENCIONAL

 • ACCESSORIS IL·LUMINACIÓ CONVENCIONAL

 • LÀMPADES LED

 • TIRES LED

 • TUBS LED

 • IL·LUMINACIÓ INTERIOR LED

 • IL·LUMINACIÓ EXTERIOR LED

 • IL·LUMINACIÓ  AUTONOMA LED

 • ACCESORIS IL·LUMINACIÓ LED

 • ACCESORIS IL·LUMINACIÓ

MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ

 • ENVOLVENT AÏLLANT

 • ENVOLVENT METÀL.LIC

 • CAIXES DE DERIVACIÓ

 • CONNEXIONAT, FIXACIÓ I IDENTIFICACIÓ

 • MATERIAL INDUSTRIAL

 • SEGURETAT

 • SONERIA, ALARMA I INTERCOMUNICACIÓ

 • EINES DE FIXACIÓ I COMPLEMENTS

 • CABLEJAT INFORMÀTIC

 • TELEVISIÓ, TELEFONIA I ANTENES

PETIT MATERIAL

 • PETIT MATERIAL DOMÈSTIC

 • PETIT MATERIAL INDUSTRIAL

ASPIRACION CENTRALIZADA

 • ASPIRACIÓ CENTRALITZADA

VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ ELÈCTRICA

 • VENTILACIÓ DOMÈSTICA

 • VENTILACIÓ INDUSTRIAL

 • CALEFACCIÓ DOMÈSTICA

 • CALEFACCIÓ INDUSTRIAL

 • TRACTAMENT D’AIRE

 • CLIMATITZACIÓ QUADRES ELÈCTRICS

MAQUINÀRIA

 • MOTORS

 • EQUIPS VARIS

DOMÈSTIC

 • ELECTRODOMÈSTICS

 • TELEFONÍA

AIGUA FREDA

 • BOMBES

 • TRACTAMENT D’AIGÜES

TERMOS I ESCALFADORS

 • TERMOS I ESCALFADORS

FOTOVOLTAICA

INSTRUMENTACIÓ I AUTOMÀTICA

AUTOMATISMES I INSTRUMENTACIÓ

 • ADQUISICIÓ DE DADES

 • TRACTAMENT DE DADES

 • DIÀLEG HOME MÀQUINA

 • MANIOBRA, POTÈNCIA I PROTECCIÓ

 • COMUNICACIÓ I TRASLLAT INFORMACIÓ

 • SISTEMES DE SEGURETAT

 • MESURA

 • REGULACIÓ

 • ACTUADORS

 • PNEUMÀTICA

 • VARIS

FONTANERIA I OBRA PUBLICA

FIXACIONS TUBERIES

 • ABRAÇADERES REFORÇADES

 • ABRAÇADERES ISOFÒNIQUES

 • TACS

 • ROSCA HEXAGONAL

 • CINTA PERFORADA

 • ESPÀRRECS SEPARADORS

 • MANIGUETS SEPARADORS

 • VARETA ROSCADA

VÀLVULES

 • VÀLVULES DE BOLA

 • VÀLVULES COMPORTA

 • VÀLVULES VENTOSES

 • VÀLVULES PAPALLONA

 • VÀLVULES ASSENTAMENT INCLINAT

 • VÀLVULES PEU

 • VÀLVULES RETENCIÓ

REDUCTORS DE PRESSIÓ I FILTRES

 • REDUCTORS DE PRESSIÓ

 • FILTRES

MANEGUETS ELÀSTICS I dilatadors

 • MANIGUETS ELÀSTICS

 • MANIGUETS DILATADORS

ACCESSORIS BRIDES FIXES I ORIENTABLES

 • ACCESSORIS FERRO FOS BRIDES FIXES I ORIENTABLES

CONTRABRIDES ACER, JUNTES I ACCESSORIS

 • CONTRABRIDES FERRO I ACCESSORIS

COLLARINS, RÀCORDS I UNIONS D'ACER

 • COLLARINSCOLLARINS ACABATS EPOXI, UNIVERSALS I ESPÀTULES

 • UNIONS GIRBAUT, UNIVERSALS I AUTOBOLCANTS

 • JUNTES RÀPIDES I TAPAPOROS

 • RACOR BRIDA PVC, PE I UNIVERSAL

REG I ACCESSORIS

 • PROGRAMADORS I ACCESSORIS

 • ELECTROVÀLVULES I ACCESSORIS

 • DIFUSORS I TOVERES

 • ASPERSORS I ACCESSORIS

 • TUB GOTEO, MICROTUB I ACCESSORIS

 • ACCESSORIS TIPUS GARDENA

 • COMPLEMENTS REG

 • MÀNEGUES

 • ARQUETES DE REG

 • FILTRES I COLLARINS REG

 • DRENATGE

PISCINES I ACCESSORIS

 • FILTRES I ACCESSORIS FILTRES PISCINA

 • ACCESSORIS PISCINA

 • PRODUCTE QUÍMIC I SAL

DIPÒSITS D'AIGUA I DEPURADORES

 • DIPÒSITS POLIESTER I FIBRA DE VIDRE PER AIGUA

 • DIPÒSITS POLIETILÈ PER AIGUA DE SUPERFÍCIE ACCÉS

 • DIPÒSITS CILÍNDRICS DE SUPERFÍCIE ROTOMOLDEJATS

 • DIPÒSITS TRONCOCÒNICS DE SUPERFÍCIE ROTOMOLDEJATS

 • TANCS VERTICALS DE POLIETILÈ DE SUPERFÍCIE

 • TANCS VERTICALS DE POLIETILÈ PER ENTERRAR

 • CISTERNES HORITZONTALS DE POLIETILÈ DE SUPERFÍCIE

 • CISTERNES HORITZONTALS DE POLIETILÈ PER ENTERRAR

DEPURACIÓ I TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS

 • SEPARADORS DE GREIX

 • FOSSA SÈPTICA COMPACTA AMB FILTRE MONOBLOC

 • FOSSA SÈPTICA OXIDACIÓ TOTAL MONOBLOCK

MATERIAL CONTRA INCENDIS

 • HIDRANTS I ACCESSORIS

 • BOQUES DE REG

 • VIES I MÀNEGUES

COMPTADORS I BATERIES D'AIGUA

 • COMPTADORS AIGUA FREDA

 • BATERIES

 • ARMARIS, ARQUETES I PORTES

LLOGUER MÀQUINES

 • LLOGUER MÀQUINES

TERMOS I ESCALFADORS

 • TERMOS I ESCALFADORS

BOMBES I TRACTAMENT DE L'AIGUA

 • BOMBES AIGUA FREDA GRUNDFOS

 • BOMBES AIGUA FREDA CALPEDA

 • BOMBES AIGUA FREDA ESPA

 • BOMBES AIGUA FREDA FERCA

 • COMPLEMENTS BOMBES AIGUA FREDA

AIGUA: GRIFERÍA SANITÀRIA, SANITARIS I ACCESSORIS

 • GRIFERÍA SANITÀRIA

 • TEMPORITZADA

 • JUNTES

 • SANITARIS I ACCESSORIS

AIGUA: VÀLVULES DESAIGUA, DESCÀRREGA, SIFONS I ACC

 • SIFONS I ACCESSORIS

 • MECANISMES DESCÀRREGA

 • VÀLVULES ANTIRRETORN

 • AIXETES FLOTADORES

 • EMBORNALS

 • CISTERNES POLIETILÈ

AIGUA: CONNEXIONS FLEXIBLES

 • CONNEXIONS CÀRREGA I DESCÀRREGA RENTADORA

 • CONNEXIONS FLEXIBLES ESCALFADORS

 • CONNEXIONS FLEXIBLES GRIFERÍA

 • CONNEXIONS FLEXIBLES BATERIES

 • CONNEXIONS FLEXIBLES BOMBES

 • JUNTES GOMA PER FLEXIBLES (Complementos/Accesorios)

AIGUA: TUBERIES I ACCESSORIS

 • PVC PRESSIÓ I ACCESSORIS

 • PVC SANITARI-EVACUACIÓ I ACCESSORIS

 • POLIETILÈ BAIXA DENSITAT I ACCESSORIS

 • POLIPROPILÈ I ACCESSORIS

 • POLIETILÈ RETICULAT I ACCESSORIS

 • POLIBUTILÈ I ACCESSORIS

 • MULTICAPA I ACCESSORIS

 • COURE SANITARI I ACCESSORIS

 • MÀNEGA DE REG I TUBS CÀRREGA I DESCÀRREGA

AIGUA: VÀLVULES, FILTRES I ACCESSORIS

 • VÀLVULES DE BOLA ROSCAR

 • VÀLVULES DE JARDÍ

 • VÀLVULES DE BOLA SOLDAR

 • VÀLVULES DE COMPORTA ROSCADES

 • VÀLVULES DE BANY

 • CLAUS PER RENTADORA

 • VÀLVULES DE BOLA DE PVC

 • VÀLVULES DE PAPALLONA PVC I ACCESSORIS

 • VÀLVULES DE PEU ROSCAR

 • VÀLVULES DE RETENCIÓ

 • FILTRES

 • FLOTADORES I BOIES

 • ACCESSORIS VÀLVULES I FILTRES AIGUA

AIGUA: BATERIES, COMPTADORS I ACCESSORIS

 • BATERIES GALVANITZADES

 • CLAUS D’ENTRADA I SORTIDA

AIGUA: ACCESSORIS DE LLAUTÓ

 • ACCESSORIS DE LLAUTÓ

AIGUA: ACCESSORIS DE REPARACIÓ

 • PRODUCTE GEBO

AIGUA: MANIGUETS ELÀSTICS

 • PRODUCTE GEBO

AIGUA: JUNTES DE DILATACIÓ

 • JUNTES DE DILATACIÓ

AIGUA: BRIDES, JUNTES I CARGOLS

 • BRIDES DE FERRO

 • JUNTES DE GOMA PER A BRIDES

 • TORNILLERÍA

AIGUA: CONNEXIONS FLEXIBLES

 • CONNEXIÓ FLEXIBLE TRENADA INOX D. INT. 8mm

 • CONNEXIÓ FLEXIBLE TRENADA INOX D. INT. 13 mm

 • JUNTES DE GOMA PER A FLEXIBLES

 • CONNEXIÓ FLEXIBLE TRENADA GALVANIZADA

 • CONNEXIÓ FLEXIBLE TRENADA INOX GRAN CABAL

AIGUA: COMPLEMENTS FONTANERIA

 • ADHESIU PER A TUBERIES DE PVC

 • NETEJADOR PER TUBERIES DE PVC

 • LUBRICANTS

 • MASSILLES

 • SILICONA

 • VASELINA

 • LLANA D’ACER

 • DECAPANTS

 • TEFLÓ

 • SEGELLADORS DE ROSQUES

 • CÀNEM

 • ESTANY-PLATA

 • CINTA ADHESIVA REPARACIONS

 • ADHESIUS

MARQUES EXCLUSIVES
Climatització de ambients civils i industrials
Fabricació i subministrament d’estufes, termo estufes, cassettes i calderes de PELLET
Solucions en calderes de gas i radiadors d’alumini
bluebox logo
Solucions en calderes de gas i radiadors d’alumini